5.4.2. F / K ORANINA YÖNELK YAPILAN ÇALIMALAR
Fiyat / Kazanç oranının tahminine yönelik yapılan bazı aratırmaları, Zor aaıda kısaca özetlemitir.
135 NYSE hisse senetleri üzerinde Fiyat / Kazanç oranlarını tahmin etmeye yönelik yapılmı çalımada, aaıdaki çoklu regresyon eitlii elde edilmitir. (Zor, 2003: 63–64). Fiyat / Kazanç Oranı = 8.2 + 1.5 g + 0.067 - 0.2
g = Kazançlardaki Büyüme Oranı = Temettü Ödeme Oranı = Geçmi Kazançlardaki Büyüme Oranının Standart Sapması (risk)
Elde edilen çoklu regresyon eitliinde her bir deikenin katsayıları ve iaretleri, F/K oranı üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. aretlere bakılarak daha büyüme oranı, daha yüksek temettü ve daha düük riskin daha yüksek F/K oranının göstergeleri olduunu söylenebilir. (Zor, 2003: 63).
1961 – 1965 yılları için hisse senetlerine ait büyüme oranı (g), temettü ödeme oranı () ve beta katsayılarını () kullanarak F/K oranını belirlemeye yönelik aaıdaki regresyon eitlikleri elde edilmitir. (Zor, 2003: 63–64).
Yıl Regresyon Eitlii R2 1961 F / K = 4,73 + 3,28 g + 2,05 – 0,85 0,70 1962 F / K = 11,06 + 1,75g + 0,78 – 1,61 0,70 1963 F / K = 2,94 + 2,55 g + 7,62 – 0,27 0,75 1964 F / K = 6,71 + 2,05 g + 5,23 – 0,89 0,75 1965 F / K = 0,96 + 2,74 g + 5,01 – 0,35 0,85
61
NYSE ve AMEX iletmelerinin 1987 – 1991 yıllarına ait verilerini kullanarak her yıl için aaıdaki regresyon eitlikleri elde edilmitir. (Zor, 2003: 63– 64). Yıl Regresyon Eitlii R2 1987 F / K = 7,1839 + 13,05 – 0,6259 + 6,5659 g 0,9287 1988 F / K = 2,5848 + 29,91 – 4,5157 + 19,9143 g 0,9465 1989 F / K = 4,6122 + 59,74 – 0,7546 + 9,0072 g 0,5613 1990 F / K = 3,5955 + 10,88 – 0,2801 + 5,4573 g 0,3497 1991 F / K = 2,7711 + 22,89 – 0,1326 + 13,8653 g 0,3217
Eitliklerde yer alan F/K yıl sonunda ki piyasa deeri / hisse baına kazanç oranını (tüm negatif kazançlı iletmeler örneklemden çıkarılmıtır), yıl sonundaki temettü ödeme oranını, g önceki be yıl üzerinden hesaplanan karlardaki büyüme oranını, ise önceki be yıllık getiriler kullanılarak hesaplanan hisse senetlerine ait riski ifade etmektedir. (Zor, 2003: 63–64).
1961–1965 yılları arasında yapılan aratırmada F/K oranındaki deimelerin; net kar, uzun dönemdeki büyüme oranı, karlardaki konjonktürel deimeler, temettü daıtım oranı ve finansal kaldıraçtaki deimeler ile açıklanabilecei öne sürülmektedir. 1987–1991 yılları arasında yapılan aratırmada ise F/K oranını büyüme oranı, temettü ödeme oranı, hisse senedinin likiditesi, hisse senedinin betası, fiyat deikenlii ve firma etkilerinin fonksiyonu olarak formüle edilmitir. Aratırmalar sonucunda F/K oranını en çok etkileyen baımsız deikenin, modele direkt olarak dâhil edilmemi faktörlerin ölçüsü olan, firma etkisi olduu sonucuna varılmıtır. (Zor, 2003: 64).
Yukarıda açıklanan çalımalarda da görüldüü üzere F/K oranını açıklayan en önemli deikenler, kazançlardaki büyüme oranı, temettü ödeme oranı ve farklı ekillerde hesaplanan risk olmaktadır. Bu sonuçlar, F/K oranlarının büyüme ve temettü ödeme oranlarının artan, riskin ise azalan bir fonksiyonu olduunu kanıtlamaktadır. Dier bir ifadeyle büyüme ve temettü ödeme oranlarındaki artı F/K oranını yükseltirken, riskteki artı F/K oranını düürmektedir.